Algemene Voorwaarden Mols Beton

Artikel 1  |  Begrippen


De leverancier/Betonfabriek Mols B.V.: hierna steeds te noemen als Mols: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd;
Mols kan tevens handelen onder de volgende, niet limitatief, genoemde handelsnamen: Mols Beton, Mols Betonschutting, Mols Bestrating, Mols Steenkorven.

De afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt;

Producten: betonproducten met inbegrip van andere bijbehorende producten;

Het werk: het totaal van tussen de afnemer en Mols overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Mols geleverde producten.

De overeenkomst: de tussen Mols en afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten en/of de overeenkomst tot overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Mols geleverde producten.

 

Artikel 2  |  Toepassingen algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden tussen Mols en afnemer nadat zij door (een van) partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3  |  Offerte

3.1 De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 6 weken.

3.2 De offerte geeft inzicht in de prijs van toegepaste producten en/of de kosten van de afgesproken werkzaamheden. De vermelde hoeveelheden zijn gebaseerd op de gegevens medegedeeld door de afnemer of de door de afnemer gevraagde hoeveelheden. Teveel aan goederen wordt niet teruggenomen tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.3 In de offerte kunnen de voorwaarden omschreven worden waaraan de werkplek moet voldoen, zoals bereikbaarheid, vlakheid van het terrein, mogen werken aan beide zijden van de afscheiding, losplaats en dergelijke. 

3.4 Indien geen opdracht wordt verleend, is Mols gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen voor zover dit vóór het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 4  |  Tekeningen en berekeningen

4.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van de partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derde te behalen. 
Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te worden teruggezonden.

4.2 Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde, heeft de afnemer echter de vrije beschikking voer de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is overeengekomen – indien alsnog schriftelijk een vergoeding wordt overeengekomen.

4.3 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

4.4 Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het product is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.

4.5 Partijen kunnen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

 

Artikel 5  |  Prijs

5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van de schriftelijke offerte.

5.2 Onverminderd het bepaalde in het volgende lid en het bepaalde in artikel 18 onder b, leidt een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten, alleen dan tot wijziging van een overeengekomen prijs, voor zover partijen de verrekening van wijzigingen van deze kostenfactoren tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

5.3 Indien Mols extra kosten moet maken:

 • die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarvoor geldt dat bij het tot stand komen van de overeenkomst behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en
 • Mols niet kunnen worden toegerekend en
 • die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn, dient hij de afnemer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Alsdan zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden over de vraag in hoeverre Mols de kostenverhoging in redelijkheid en billijkheid aan de afnemer kan doorberekenen.

 

Artikel 6  |  Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge opdracht tot levering van het product en/of uitvoering van het werk op grond van de offerte.

6.2 Indien de afnemer een opdracht geeft aan Mols in afwijking van de door Mols opgestelde offerte, dient de afnemer de afwijking van de offerte duidelijk schriftelijk kenbaar te melden aan Mols.

6.3 Indien de afnemer schriftelijk opdracht geeft, wordt de opdracht van de afnemer met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2, geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij Mols de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de opdracht kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

6.4 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijk opdrachtbevestiging van de afnemer met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2. geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij Mols de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud. Als de afnemer niet binnen 14 dagen na de mondelinge opdracht de opdracht schriftelijk aan Mols bevestigt, wordt de schriftelijke opdrachtbevestiging van Mols geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven tenzij de afnemer Mols onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen, kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud. In afwijking van bovenstaande kunnen partijen overeenkomen dat Mols de mondelinge opdracht schriftelijk bevestigt aan de afnemer. De in dit lid overeengekomen informatieplichten gelden in dat geval voor de andere partij een en ander onder handhaving van de gestelde termijnen.

6.5 Bij levering uit voorraad of magazijn na totstandkoming van de overeenkomst geldt de door of namens de afnemer ondertekende ontvangstbevestiging als schriftelijke bevestiging van de opdracht aan Mols Beton.

6.6 Op wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste 4 leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7  |  Verplichtingen van de afnemer

7.1 De afnemer zorgt ervoor dat Mols overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de vervaardiging van het product benodigde gegevens en wijst hij Mols daarbij op de eisen die hij aan het product stelt in verband met de bijzondere functie of het bijzondere gebruik van het product in het desbetreffende project, zulks met inbegrip van overheidsvoorschriften van bijzondere aard.

7.2 De afnemer is verplicht Mols alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken, die deze voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig heeft, waaronder, doch niet beperkt tot, begin- en eindpunt van de schutting, hoogte van de schutting, eventuele leidingen en/of afvoeren. Indien deze noodzakelijk aanwijzingen en informatie ontbreken is Mols niet aansprakelijk voor eventuele schade.

7.3 De afnemer is verplicht om, indien noodzakelijk, tijdig te zorgen voor de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen of ontheffingen) en de voor de werkzaamheden te verschaffen benodigde gegevens en informatie (zoals juistheid van de plaats van de erfafscheiding, eventuele leidingen, kabels en/of afvoeren). Op verzoek van Mols overhandigt de afnemer een door het kadaster uitgevoerde Klic-melding.

7.4 Indien van toepassing verschaft de afnemer kosteloos de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden te behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie en water.

7.5 De afnemer zorgt ervoor dat Mols in staat is om op de werkplek, waar de producten geplaatst dienen te worden, op een correcte manier te kunnen werken, waarbij de afnemer ervoor zorgt dat (niet limitatief):

 • de grond van het werkveld, waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, is “maagdelijk” (geen geroerde grond, puin, grind, korrelmix, stronken, wortels, enz.);
 • de grond bouwrijp en vlak (waterpas) is;
 • de waterstand niet te hoog is;
 • er zonder belemmering gaten in de grond gemaakt kunnen worden;
 • er aan beide zijden van de plek waar het product geplaatst dient te worden een werkruimte van minimaal 1 meter aanwezig is;
 • de afnemer voldoet aan alle eisen die Mols stelt in haar offerte aan de werkplek;
 • de afnemer voldoet aan alle mededelingen die Mols met betrekking tot de staat waarin de werkplek dient te verkeren;
 • Mols is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan beplanting binnen 1 meter van de werklijn;
 • Mols is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan roerende en onroerende zaken binnen 1 meter van de werklijn.

7.6 Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. Mols is nimmer aansprakelijk voor het niet plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Afnemer dient er, voorafgaand aan het plaatsen evenals tijdens het plaatsen van de erfafscheiding, op toe te zien dat de erfafscheiding op de juiste plek geplaatst wordt.

Afnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de plek waar de erfafscheiding geplaatst wordt.
Afnemer vrijwaart Mols voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfafscheiding geplaatst is.

7.7 Mols beschikt niet over materiaal om de grond bouwrijp te maken. Indien er een nieuwe datum gepland moet worden, omdat de grond niet verwerkbaar is om de afgesproken werkzaamheden te verrichten, dienen wij de kosten voor deze werkdag in rekening te brengen.

7.8 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • onwerkbaar weer, die ondanks waarschuwingen van Mols, op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer desondanks plaats dienen te vinden.

7.9 De afnemer is verplicht Mols onverwijld te wijzen op voor de afnemer klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die Mols blijkens de door hem aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

7.10 Indien de afnemer niet de eindgebruiker is van de door Mols geleverde producten en indien de afnemer niet de eindgebruiker is van de door Mols en de afnemer overeengekomen werkzaamheden, zorgt de afnemer voor tijdige informatievoorziening naar de eindgebruiker over de producten en de werkzaamheden en de verplichtingen en voorbereidingen, die de afnemer volgens artikel 7.5 heeft voor de werkplek. 
Indien nodig informeert Mols via de afnemer de eindgebruiker over de producten, de werkzaamheden en verplichtingen en voorbereidingen volgens artikel 7.5. 

 

Artikel 8  |  Aansprakelijkheid van de afnemer

8.1 De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem vervaardigde tekeningen en berekeningen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens, tekeningen en berekeningen.

8.2 De afnemer is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.

8.3 Indien de afnemer het product niet afneemt op het met inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.

 

Artikel 9  |  Verplichtingen van Mols

9.1 Mols garandeert dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst aan het product gestelde eisen.

9.2 Mols staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van Mols, tenzij de afnemer hem van deze voorschriften op grond van artikel 7.1 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat Mols die voorschriften had behoren te kennen.

9.3 Mols is verplicht de afnemer onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens de afnemer  vervaardigde tekeningen en berekeningen, dan wel in door of namens de afnemer verstrekte gegevens, dan wel in door of namens de afnemer voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.

9.4 Mols vrijwaart de afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze is veroorzaakt door en toe te rekenen is aan Mols, zijn hulppersonen, zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs.

9.5 Mols staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen.
Mols is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan beplanting binnen 1 meter van de werklijn.
Mols is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan roerende en onroerende zaken binnen 1 meter van de werklijn.

 

Artikel 10  |  Keuring

Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is overeengekomen, heeft de afnemer het recht om het product, of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, teneinde vast te stellen of het product voldoet aan hetgeen is overeengekomen. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt keuring plaats in de fabriek of op het terrein van Mols.

 

Artikel 11  |  Levertijd

11.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum, dan wel een bepaalde datum met een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld.

11.2 Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, kan het voorkomen dat door omstandigheden of overmacht, zoals onwerkbaar weer, ziekte, ongeval, file en dergelijke, Mols niet op de afgesproken datum en tijd niet kan leveren, niet kan plaatsen of pas later aanwezig kan zijn. Wij proberen u hierover tijdig te informeren. Een vertraging geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

11.3 De afnemer zal tijdig, doch ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van het tijdvak afroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dit afroepen komen partijen de datum, dan wel de datum en het tijdstip van aflevering binnen het tijdvak nader overeen, of komen zij een andere datum, c.q. een andere datum met tijdstip van aflevering overeen, dan wel een nieuw tijdvak voor aflevering. Het aldus nader overeengekomene wordt door de afnemer schriftelijk aan Mols bevestigd.

11.4 De afnemer is gehouden de schade, die voortvloeit uit een niet nakomen als bedoeld in het vorige lid, zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 12  |  Aflevering

12.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer de goederen niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 13, eerste lid. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van Mols Beton komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.

Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, kan het voorkomen dat door omstandigheden of overmacht, zoals ziekte, ongeval, file en dergelijke, Mols niet op de afgesproken datum en tijd niet kan leveren, niet kan plaatsen of pas later aanwezig kan zijn. Wij proberen u hierover tijdig te informeren. Een vertraging geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Indien, ondanks de gemaakte afspraken, de goederen niet gelost kunnen worden, brengt Mols extra kosten in rekening voor het extra transport.

12.2 Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip van het laden en lossen is voor rekening en risico van Mols, tenzij ingevolge het vierde of vijfde lid anders is overeengekomen.

12.3De afnemer zorgt er voor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.

Indien de losplaats van de schutting meer dan 25 meter is van de plek waar de schutting geplaatst wordt kan Mols extra kosten in rekening brengen.

12.4.1 Indien levering franco werk niet gelost is overeengekomen, zal voor elke vracht onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst een losuur worden toegestaan. Meer losuren kunnen in rekening worden gebracht. De aflevering dient zodanig te geschieden dat het lossen in normale werktijd kan geschieden. Om dit te bewerkstelligen treden partijen daarover tijdig met elkaar in overleg.

12.4.2 Het lossen door de afnemer geschiedt met voldoende geschikt personeel en materiaal en op aanwijzing van de transporteur.

12.4.3 Indien het lossen door de afnemer geschiedt en Mols daartoe hulpmiddelen aan de afnemer ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.

12.5 Indien levering af fabriek is overeengekomen, wordt het product geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op de vervoermiddelen is geladen.

 

Artikel 13  |  Gebreken

13.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering op de overeengekomen locatie (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan Mols mededeling te doen van die gebreken, dit bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. Deze termijn beloopt evenwel 5 dagen indien de wijze waarop de producten zijn verpakt of opgetast, er redelijkerwijze aan in de weg staat, dat de afnemer de producten bij aflevering in volle omvang in ogenschouw kan nemen. De gevolgen van het niet-nakomen door de afnemer van de in de vorige zinnen bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

13.2De in ontvangstneming van de producten door de afnemer laat de aansprakelijkheid van Mols voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 14 onverlet.

13.3Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste lid zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

 

Artikel 14  |  Garantie en klachten

14.1 Mols maakt voor de productie gebruik van natuurproducten. Hierdoor kunnen kleine kleur- en structuurafwijkingen in de producten voorkomen. 
De klant is geïnformeerd en aanvaardt eventueel de kleur- en maatafwijkingen of andere welke gangbaar zijn voor het (verwerkte) product, dan wel binnen de sector als tolereerbaar worden gezien. De materialen worden geleverd conform de normen van de eigen fabrikant/leverancier, waarin begrepen de door deze laatste tussentijds aangebrachte producttechnische wijzigingen aan het materiaal. 
Werking eigen aan de aard van het product wordt niet als een tekortkoming gezien.
Wanneer de producten reeds zijn verwerkt, geldt dit als zodanig geaccepteerd en kunnen geen reden tot klacht vormen.

14.2 Bij betonproducten kan aan de oppervlakte zogeheten “kalkuitbloei” optreden in de vorm van witte uitslag. Dit is inherent aan betonproducten en wordt veroorzaakt door een chemische reactie tussen cement en water. De kalkuitbloei is niet van invloed op de kwaliteit van betonproducten en zal na verloop van tijd sterk verminderen en vanzelf verdwijnen. Mols geeft geen garantie op kalkuitbloei (omdat dit niet te voorkomen is). Mols geeft geen garantie voor het na verloop van tijd teruglopen / lichter worden van de kleur van betonproducten.

14.3 Ondanks strikte kwaliteitsnormen en kwaliteitscontrole van onze natuurlijke producten zand, grind, cement en water kan het zijn dat er oer meekomt met de grondstoffen in de betonmengsels en daarmee het eindproduct. Vaak uit zich dit in een bruine oerplek als roest. Het verschijnsel “oerplekken” is niet te voorkomen en heeft geen invloed op de kwaliteit van onze producten. Mols geeft geen garantie op oerplekken.

14.4 Mols Betonschuttingen worden geproduceerd in betongrijs. Daarna worden deze na montage ter plekke gecoat in elke gewenste RAL-kleur. Mols geeft geen garantie voor het na verloop van tijd teruglopen / lichter worden van de kleur, die na de montage door Mols ter plekke is gecoat in de door de afnemer gewenste RAL-kleur.

14.5 Klachten naar aanleiding van het plaatsen door Mols als gevolg van:

 • stormschade / harde windstoten
 • verzakkingen, omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden, vallen niet onder de garantie.

14.6 Mols besteedt veel aandacht aan het productieproces om goede kwalitatieve producten te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat u wellicht een klacht of opmerking heeft. U kunt deze doorgeven via e-mail: info@molsbeton.nl

 

Artikel 15  |  Aansprakelijkheid van Mols Beton

15.1 Onverminderd het in artikel 13.1, in de wet en in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is Mols na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

15.2 Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan Mols kan worden toegerekend en waarvan de afnemer Mols binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is Mols voor dat gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of daarbij redelijkerwijs niet geconstateerd kon worden. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van aflevering. Indien partijen in de overeenkomst een andere ingangsdatum van die termijn hebben afgesproken, is de rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek niet ontvankelijk na verloop van 5 jaar na de overeengekomen ingangsdatum.
Als een onderhoudstermijn is afgesproken, begint de termijn van 5 jaar te lopen direct na afloop van de onderhoudstermijn. Indien de afnemer ten opzichte van zijn opdrachtgever voor verborgen gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is, de afnemer zulks schriftelijk aan Mols heeft medegedeeld en Mols zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere duur verlengd.

15.2 Ingeval een verborgen gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering uit hoofde van dit gebrek niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaar na aflevering, of, indien partijen in de overeenkomst een andere ingangsdatum van die termijn hebben afgesproken, na verloop van 10 jaar na de overeengekomen ingangsdatum. Als een onderhoudstermijn is overeengekomen, begint de termijn van 10 jaar te lopen direct na afloop van de onderhoudstermijn. Indien de afnemer echter ten opzichte van zijn opdrachtgever voor ernstige gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is, de afnemer zulks schriftelijk aan Mols heeft medegedeeld en Mols zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere duur verlengd.
Een gebrek is dan als een ernstig gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van het product of van een essentieel onderdeel daarvan, dan wel van het werk van de afnemer in gevaar brengt. Een ernstig gebrek dat zich binnen 10 jaar na aflevering, of binnen 10 jaar na de overeengekomen ingangsdatum, dan wel in geval van een onderhoudstermijn binnen 10 jaar na afloop van de onderhoudstermijn, openbaart, wordt, behoudens tegenbewijs door Mols, geacht het gevolg te zijn van een aan Mols toe te rekenen omstandigheid.

 

Artikel 16  |  Aansprakelijkheid voor schade door aflevering

Mols is aansprakelijk voor schade aan het werk van de afnemer, voor zover de schade door aflevering van het product en/of de afgesproken werkzaamheden is veroorzaakt en aan Mols waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of transporteurs, is toe te rekenen. 

Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de afnemer ten behoeve van zijn opdrachtgever gebouwde of gemaakt, schade aan op het werkterrein aanwezig eigendommen van de afnemer of van de opdrachtgever van de afnemer, alsmede schade aan op het werkterrein aanwezige hulpwerken, bouwstoffen en hulpmiddelen. 
Iedere aansprakelijkheid van Mols voor andere schade aan het werk van de afnemer door aflevering van het product, is uitgesloten, behoudens waar het schade betreft, bedoeld in artikelen 6:185, 6:190 en 6:192 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Mols.

 

Artikel 17  |  Overgang risico en eigendom

17.1 Het product is na aflevering voor risico van de afnemer.

17.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit de levering van dat product voortvloeiende betalingsverplichtingen.

17.3 Zolang Mols als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens hem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit noch te verpanden, noch te verwerken, over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

 

Artikel 18  |  Tussentijdse wijziging en beëindiging van de overeenkomst

18.1 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door Mols plaatsvindt, wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, is de afnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

18.2 In het in het eerste lid bedoelde geval heeft Mols recht op vergoeding van de directe schade die hij ten gevolge van de opschorting lijdt.

18.3 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door Mols plaatsvindt, in onvoltooide staat wordt beëindigd, dan wel indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt opgezegd, is de afnemer bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hetzelfde geldt indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt ontbonden.

18.4 In de in het vorige lid bedoelde gevallen, evenals in de gevallen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de afnemer en van het door de afnemer in onvoltooide staat beëindigen van het opgedragen werk – anders dan voor zover dit aan Mols is toe te rekenen – heeft Mols recht op de prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

18.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product of een onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden geleverd, is de partij die dit bemerkt verplicht om hiervan onverwijld mededeling te doen aan de wederpartij teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen. Dit laat aansprakelijkheid van partijen op grond van de overeenkomst onverlet.

18.5 Onverminderd het bepaalde in de wet heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijk mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 

 1. de duur en/of de gevolgen van de opschorting als bedoeld in het eerste lid, dan wel een overmachttoestand dit redelijkerwijs rechtvaardigen en/of;
 2. in het geval als bedoeld in het vorige lid, na verloop van een maand geen redelijke oplossing ter zake van prijs, technische uitvoering, of levertijd kan worden gevonden.

 

Artikel 19  |  Meer en minder werk

Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

 1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst;
 2. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien;
 3. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
 4. in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 5. in geval van het niet bouwrijp opleveren van de grond
 6. in geval van het niet nakomen van de gemaakte afspraken met betrekking tot aflevering en plaatsing van goederen
 7. in geval van een losplaats, die meer dan 25 meter ligt van de plek waar de schutting geplaatst wordt
 8. in de gevallen waarin de verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.

 

Artikel 20  |  Betaling

20.1 De afnemer is verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, te voldoen. 
Indien de afnemer een product of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op goede gronden heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.

20.2 Mols is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

20.3 Indien er betonschuttingen, al dan niet als erfafscheiding, geplaatst dient te worden door leverancier, dient de afnemer 50% van de factuur vóór aanvang van de werkzaamheden te voldoen zoals is aangegeven op de opdrachtbevestiging van Mols, voordat tot levering van de materialen en de afgesproken werkzaamheden kan worden overgegaan.
De overige 50% van de factuur dient de afnemer te voldoen na gereedkomen van de werkzaamheden door Mols. Hiervoor ontvangt u een factuur per mail, waarin u tevens de link voor betaling via iDEAL aantreft voor betaling via de bank. Het is ook mogelijk om een contante betaling te doen van de factuur.

20.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Mols gerechtigd om over het eventueel opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.

20.5 Ingeval de afnemer per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft zonde zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is Mols bevoegd:
a. de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling, vermeerderd met de opengevallen rente als bedoeld in lid 2, is geschied, of
b. voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling , dan wel genoegzame zekerheidstelling, te verlangen.

 

Artikel 21  |  In gebreke blijven van een partij

21.1 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.

21.2 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke dient te stellen, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.

21.3 De wederpartij is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. Partijen zorgen ervoor dat de kosten, die voorvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen, binnen redelijke grenzen blijven.

21.4 Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde in verzuim is, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

21.5 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

 1. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. zij surseance van betaling aanvraagt;
 3. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
 4. zij de bedrijfsuitvoering staakt.

21.6 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft de wederpartij het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in geval sub c na rechterlijk tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

21.7 Indien een partij tot invordering overgaat, is de nalatige partij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van € 250,-.

 

21.8 Het in de voorgaande leden bepaalde, laat onverlet het recht van de wederpartij:

 1. om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd is;
 2. alle overige rechten gelden te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaald.

 

Artikel 22  |  Geschillen

22.1 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden of op te heffen.

22.2 Alle geschillen, - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen, beschreven in de statuten van de Raad voor Arbitrage voor de Bouw in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

22.3 In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentiegrens van de Rechtbank sector kanton behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

 

Artikel 23  |  Slotbepaling

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing.

Bestel nu